مطالب زمین شناسی دبیرستان

نقدوبررسی محتوای کتاب زمین شناسی سال  سوم دبیرستان سال تحصیلی 91-92

1-تغییر فصل اول کتاب مناسب است ودانش آموزان را به اهمیت این علم آشنا می کند.اما در متن  بعضی از مطالب تکرار شده اند.

2-تغییر در شکل ها ی کتاب باعث تفهیم بهتر مطا لب می شودو در عینی تر شدن محتوا کمک می کند.مانند شکل بستر اقیانوس ها،مسیر حرکت آبهای زیرزمینی وآبخوان تحت فشار

3-کاهش 10 صفحه از حجم کتاب از نکات مثبت این کتاب است.

4-تغییر در محتوای نظریه ی بوون باعث درک بهتر مطلب می شود.

5-جدول موهس  صفحه 54 درجات اشتباه نوشته شده است .سختی تالک 1 و الماس 10 است .ولی در جدول برعکس درج شده است.

6-بطور کلی تغییر زیادی در محتوا صورت نگرفته است ولی اصلاحات انجام گرفته در بیشتر موارد مثبت است.

7-در مبحث کانی ها محل یافت شدن ذخایر در کشورمان حذف شده است. که وجود آن باعث در عینی تر شدن مفهوم می شد.

تحلیل محتوا

الف--آیامحتوا با اهداف برنامه ی درسی ارتباط دارد ؟آری

ب--آیا محتوا دقیق و به اندازه ی کافی عینی است؟ تا حد ی ولی نه کاملا

ج--آیا مفاهیم به روشنی بیان شده است و محتوا کاربردی است؟تا حدی

د-آیا در محتوای کتاب تجربه های یادگیری و آزمایش های متنوع برای یادگیری پایدار ارائه شده است؟تاحدی

با تغییرات بیشتردر محتوا می توانست روی  موارد ج ود بیشتر توجه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 9:24  توسط کاظمی   |